Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc udzielana jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 12.00-16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej (ul. Staszica 9, I piętro - pokój nr 8), w środy i piątki w godzinach 8.00-12.00 w Urzędzie Gminy Cyców (przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców) oraz w czwartki w godzinach 12.00-16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie (Rynek 3, 21-013 Puchaczów).

Zapisy na wizyty: telefoniczne: (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej, za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/ oraz za pomocą e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.

Informacje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej, w związku z licznymi przypadkami zachorowań wśród dzieci, uczniów, nauczycieli oraz pracowników w żłobkach i placówkach oświatowych na terenie powiatu łęczyńskiego, informuje, że Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Jeśli dziecko miało kontakt z osobą, u której potwierdzono wynik pozytywny w kierunku COVID-19, na dziecko nakładana jest kwarantanna (tylko dziecko ma kwarantannę!). Zabronione jest wtedy opuszczanie domu przez dziecko oraz zapraszanie do domu gości. Podobnie, w przypadku potwierdzonego wyniku pozytywnego u nauczyciela cała grupa/klasa przechodzi na nauczanie zdalne. W przypadku, gdy na dziecko nałożona jest kwarantanna, należy obserwować jego stan zdrowia, koniecznie wykonywać pomiar temperatury ciała dwa razy dziennie, a gdy pojawią się dolegliwości skontaktować się z lekarzem rodzinnym informując, że dziecko jest na kwarantannie i miało kontakt z osobą chorą na COVID-19.

Decyzji w formie papierowej SANEPID nie wydaje, kwarantanna jest wpisana do systemu teleinformatycznego, do którego ma dostęp ZUS, KRUS.

Szczegółowych informacji dotyczących kwarantanny, zasiłku opiekuńczego, itp. można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu całodobowej infolinii dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115.

Aplikacja Kwarantanna Domowa jest obowiązkowa. W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię 22 165 57 44.

Uwaga! W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej SANEPID uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny można dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Pasażer:
1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
2. Pasażer powinien zachować bezpieczny odstęp od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:
1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Przedsiębiorca:
1. Na chwilę obecną nie ma ograniczeń w zakresie liczby przewożonych pasażerów/uczniów w środkach publicznego transportu zbiorowego.
2. Zalecane jest ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
4. W razie konieczności zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
5. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
6. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
7. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa.
8. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
9. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
10. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
11. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby z wyraźnymi objawami choroby COVID-19) zalecane jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Wielki Turniej the GAME of POLESIE!

"The Game of Polesie" to gra edukacyjna w wersji planszowej/ pudełkowej, on-line oraz LARP.

W wersji pudełkowej modus operandi niewiele różni się od popularnego Monopoli z tą różnicą, że prowadzi nas ścieżkami Polesia po artefaktach po obu stronach granicy, zapoznając uczestnika z walorami naszej gminy.

Na 14 października zaplanowano start turnieju w wersji on-line. Turniej będzie trzy dniowy a nagrodzone będzie aż 40 osób. Należy się zalogować na stronę https://www.gameofpolesie.com/portal/ wybrać zakładkę GRA ONLINE i się zalogować/zarejestrować pod swoim loginem, pod którym to przez najbliższe trzy dni będziemy grać zdobywając "Polesiaki" - kto zakończy grę w sobotę z największym majątkiem Polesiaków wygrywa!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Turnieju.

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Warszawa, 13 października 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele i Wychowawcy,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję!

W obecnym roku szkolnym kontynuujemy działania ukierunkowane na podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela. Przygotowaliśmy propozycje dobrych rozwiązań, które przełożą się na poprawę warunków pracy i wzrost wynagrodzenia. Jako Ministrowi Edukacji i Nauki zależy mi na tym, aby zawód ten cieszył się społecznym uznaniem.

W sposób szczególny chcemy wesprzeć nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją pracę. Ich wynagrodzenie od września 2022 roku wzrośnie nawet o 1 412 zł. Planowaną podwyżką płac zostaną objęci wszyscy nauczyciele, niezależnie od stopnia awansu zawodowego. Na ten cel rząd przeznaczy prawie 8 mld zł. Zależy nam również na zbudowaniu przejrzystego i bardziej efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli, który przełoży się na realny wzrost płac.

Wśród innych rozwiązań, które przedstawiliśmy związkom zawodowym i przedstawicielom samorządów terytorialnych, znalazły się także zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego, oceny pracy i urlopu wypoczynkowego. Przewidujemy także ograniczenie szkolnej biurokracji, w tym związanej z awansem zawodowym. Chcemy, aby dzięki temu nauczyciel miał więcej czasu na pracę z uczniem.

Podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego będą służyły nowoczesne narzędzia, takie jak drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, które trafią do szkół podstawowych w ramach wspólnego przedsięwzięcia MEiN i Centrum GovTech "Laboratoria Przyszłości". Łącznie na rozwijanie kompetencji przyszłości przeznaczymy ponad 1 mld zł. Cieszymy się również, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie do udziału w programie "Poznaj Polskę". To znakomity sposób na urozmaicenie i wzbogacenie zajęć lekcyjnych, a także na przybliżenie młodym ludziom historii oraz bogactwa polskiego dziedzictwa narodowego.

Pandemia i okres kształcenia na odległość pokazały nam bardzo wyraźnie, jak ważny jest bezpośredni kontakt młodego człowieka z nauczycielem. Wiemy, że tej niezwykłej relacji mistrz-uczeń nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie. To ona jest fundamentem rozwoju społecznego i intelektualnego młodego człowieka. Możliwość przebywania z nauczycielem, jego bezpośrednie wsparcie pozwalają uczniom uwierzyć we własne siły, pokonywać słabości i realizować marzenia. To nieoceniona wartość.

Mamy nadzieję, że dzięki podjętym środkom bezpieczeństwa w przyszłości ograniczanie stacjonarnej pracy szkół nie będzie już konieczne. Tego pełnego i trwałego powrotu do szkolnej normalności życzę dziś nam wszystkim. Jestem przekonany, że po trudnych doświadczeniach z okresu pandemii praca w bezpośrednim kontakcie z uczniami pozwoli Państwu realizować nowe cele zawodowe, podejmować ambitne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze. Życzę, aby przynosiły one satysfakcję oraz poczucie zawodowego spełnienia.

Jeszcze raz dziękuję za Państwa wytrwałość, zaangażowanie oraz profesjonalizm.

Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję do całego środowiska oświaty polonijnej. Z serca dziękuję za trud nauczania języka polskiego oraz przekazywanie naszym młodym Rodakom dorastającym na obczyźnie wiedzy o kraju ich przodków. Nieocenione są Państwa zasługi w promowaniu polskiej kultury i historii oraz osiągnięć wybitnych Polaków.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

List Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Wszystko bierze swą moc z ideałów”
Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Przedstawiciele organów prowadzących,
Pracownicy oświaty
województwa lubelskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń i pozdrowień. Dzisiejsze święto jest wspaniałą okazją, aby podziękować Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom szkół i organów je prowadzących oraz wszystkim, którzy tworzą teraźniejszość polskiej oświaty i przyszłość naszego kraju. Tak, jak w czasach Komisji Edukacji Narodowej, do której dziedzictwa się odwołujemy, jak i później, w trudnych latach odbudowywania naszej państwowości, również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem a dbałość o wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia – dążeniem całego oświatowego środowiska oraz priorytetem wszystkich instytucji odpowiedzialnych za jej rozwój.

Życzę, aby ważna społecznie i odpowiedzialna praca Nauczyciela, Pedagoga i Wychowawcy była powszechnie doceniana i przynosiła pożądane efekty a radość z osiągniętych celów przysłaniała wszelkie trudy podejmowanych wysiłków, bez których nie byłby możliwy żaden edukacyjny sukces. Serdecznie gratuluję wszystkim osobom odznaczonym i nagrodzonym; cieszę się z Państwem, że wymagająca tak dużego oddania praca została dostrzeżona i uhonorowana. Wszystkim Państwu życzę wielu zawodowych i osobistych sukcesów, a przede wszystkim - satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Wyrazy uznania kieruję do organów prowadzących oraz licznych instytucji wspierających szkoły, które postrzegają edukację jako priorytet; dziękuję Państwu za zapewnianie coraz lepszych warunków nauczania i za zaangażowanie w rozwój naszej lokalnej oświaty. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji zawodowych planów. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie pozostałe w kalendarzu roku szkolnego dni będą pełne optymizmu i pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji.

Z wyrazami szacunku
Teresa Misuiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej do placówek oświatowych na terenie powiatu łęczyńskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje o możliwości zaszczepienia przeciwko grypie sezonowej pracowników wybranych grup zawodowych, które zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 ze zm.). Do grup, którym przysługują bezpłatne preparaty szczepionkowe przeciwko grypie, należą m.in.: medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych, pracownicy i pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz domów pomocy społecznej, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, na szczepienia przeciwko grypie nie jest potrzebne skierowanie, wiążące jest umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Szczepienia będą wykonywane w punktach szczepień, których aktualna lista znajduje się na stronie pacjent.gov.pl (https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype). Informacja o przyjęciu szczepienia będzie odnotowana w Internetowym Koncie Pacjenta, bądź Międzynarodowej Książeczce Szczepień.

Osoba, która zadeklaruje chęć zaszczepienia będzie zobowiązana do wypełnienia oświadczenia (wzór w załączeniu) o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. PPIS w Łęcznej informuje również, że rozpoczęcie programu szczepień przeciwko grypie zostało zaplanowane na październik 2021r. Wszelkie materiały oraz szczegółowe informacje dotyczące grypy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce "GRYPA - informacje" (https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypa-informacje).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łęcznej
mgr inż. Elżbieta Piłka

25. Jesienny Konkurs Recytatorski - Eliminacje w Gminie Ludwin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Głównym Organizatorem 25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Organizatorem etapu powiatowego w powiecie łęczyńskim jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej. Organizatorem etapu gminnego w gminie Ludwin jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
W tym roku proponujemy Państwu temat "Śmiechem - żartem" wychodząc z założenia, że jest to przestrzeń przez recytatorów niesłusznie zapomniana. Podczas kolejnych zmagań konkursowych znacznie częściej słyszymy utwory o tematyce smutnej, czasem tragicznej, naznaczonej cierpieniem i traumą, niż teksty pogodne, skrzące się dowcipem, aluzyjne, niejednoznaczne, zmuszające do samodzielnego myślenia. Paradoksalnie, sami siebie postrzegamy jako ludzi o dużym poczuciu humoru. Trudno zatem zrozumieć, co decyduje o tym, że częściej wybór pada na tzw. utwory poważne. Może intuicja podpowiada, że łatwiej jest słuchaczy wzruszyć niż rozśmieszyć? Mówić tak, by wywołać śmiech i refleksję wcale nie jest łatwo. Żeby uzyskać pożądany efekt potrzeba samoświadomości i dyscypliny, umiejętnie stosowanej pauzy i rytmu (zwłaszcza w przypadku wiersza). Gdy "położymy dowcip", na widowni wieje nudą i zapada głucha cisza. Jeśli zaś chodzi o literaturę, to możecie wybierać do woli. Mądrym żartem bawili i uczyli kolejne pokolenia Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki, Aleksander Fredro i Adam Mickiewicz - giganci literatury polskiej. Bliżsi nam pokoleniowo poeci - Julian Tuwim, Antoni Marianowicz, Marian Hemar, Jan Sztaudynger czy całkiem współczesny Wojciech Młynarski. Groteską, ironią, satyrą i paradoksem posługiwali się K. I. Gałczyński, Sławomir Mrożek i Witold Gombrowicz. Antoni Słonimski z zamiłowaniem zapisywał anegdoty, które opublikował wraz J. Tuwimem w zbiorze "W oparach absurdu". Magdalena Samozwaniec parodiowała "Trędowatą" Mniszkówny w powieści "Na ustach grzechu". Warto przypomnieć znakomite literacko felietony i recenzje Wiecha. To są tylko przykłady z literatury polskiej, a przecież do dyspozycji jest również cała literatura światowa. Przy wyborze repertuaru liczymy na Waszą wyobraźnię i pomysłowość.

III. REPERTUAR
Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst (wiersz lub fragment prozy; dopuszczalny jest uzasadniony kolaż tekstów). W przypadku prezentacji fragmentu prozy dopuszczalne są skróty. Uczestnik przygotowuje repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach JKR. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych - do 3 minut.

IV. ELIMINACJE GMINNE:
1. WYSTĄPIENIE RECYTATORSKIE
W roku 2021 wystąpienie recytatorskie należy nagrać i dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie do dnia 03.11.2021r.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU GMINNYM
1. Adresaci
Eliminacje skierowane są do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Ludwin. Nie przewidujemy bezpośrednich zgłoszeń uczestników do Organizatora konkursu gminnego. Organizatorzy eliminacji szkolnych typują do turnieju gminnego do 4 recytatorów
2.Zgłoszenia
-Zgłoszenie obejmuje nagranie recytacji jednego, wcześniej opublikowanego, utworu poetyckiego. Teksty należy recytować z pamięci.
-Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora nie ma możliwości wymiany przesłanego nagrania.
-Zgłoszenia można dostarczyć osobiście na płycie DVD itp. albo przesłać e-mailowo plik nagrania na adres: bibliotekaludwin@op.pl do 03.11.2021r.
-Dokładnie wypełnione karty zgłoszeń, oświadczenia RODO należy przekazać do 03-11.2021r. w formie papierowej na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin lub e-mailowej (skan PDF) bibliotekaludwin@op.pl. -Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora etapu gminnego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę. 4. Rejestracja nagrania
-Nagranie wideo powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię i nazwisko, tytuł i autor przedstawianego utworu wraz z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane na 25. Jesienny Konkurs Recytatorski
-Czas trwania utworu to maksymalnie 3 minut. Wykonania dłuższe nie będą oceniane.
-Nagranie powinno być podpisane według wzoru: imię i nazwisko-wiek-konkurs.

IV. KRYTERIA OCENY
Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora)
- dykcję recytatora
- interpretację utworu
- ogólny wyraz artystyczny.
Jury może wytypować do etapu powiatowego do 4 osób. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podpis na karcie zgłoszenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie całości lub fragmentów wykonań artystycznych za pośrednictwem dowolnej techniki i metody bez dodatkowej zgody Wykonawców -Recytatorów.
2. W związku sytuacją epidemiologiczną Organizator turnieju gminnego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, zasad uczestnictwa oraz formy konkursu. O wszystkich ewentualnych zmianach Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie będzie informowała na bieżąco.
3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin, 81 75 70 087.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Gostkowski pod adresem e-mail: bibliotekaludwin@op.pl
3. Dane osobowe, w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji turnieju gminnego 25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www, facebooku i w lokalnej prasie) przez GBP w Ludwinie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzeniem nr 3/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie z dnia 27 września 2021 roku, w roku szkolnym 2021/2022 ustalono nastepujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15.10.2021r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
24, 25 i 26.05.2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
17.06.2022r.

Pozostałe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone będa w sytuacji wynikającej z trudnych warunków atmosferycznych lub w przypadku innych zdarzeń wymagających zmiany organizacji pracy szkoły.

W/w Zarządzenie wydano na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603).

Projekt "Lekcja o Funduszach Europejskich VI"

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich VI" organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej. Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich. Tegoroczna "Lekcja o Funduszach Europejskich VI" jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Nasza szkoła otrzymała bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry planszowe "PROJEKT: MIASTO!", film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami po przeprowadzeniu zajęć będą mogli wziąć udział w konkursie "PROJEKT: SZKOŁA!" i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach.

Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej. Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i daliśmy wszystkim odrobinę czasu na zaklimatyzowanie się w nowej rzeczywistości. Czas jednak przejść do bardziej intensywnej pracy!

Wrzesień powoli się kończy, a jest to czas wyboru Rady Rodziców.

W najbliższych dniach Wychowawcy zaproszą Rodziców na zebrania. Niestety, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, nie może w szkole odbyć się zebranie stacjonarne. Wychowawcy będą więc zapraszać na spotkania online i/lub indywidualne konsultacje. Na pierwszym zebraniu będziecie mieli Państwo możliwość zapoznać się z ważnymi dokumentami w szkole, wymaganiami edukacyjnymi i sprawami związanymi z dziennikiem elektronicznym oraz omówić bieżące sprawy.

Do najważniejszych punktów zebrania należy jednak wybór Trójek Klasowych, spośród których następnie wybierani są przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców. Zapraszamy więc do spokojnego zastanowienia się nad tym, czy chcielibyście Państwo uczestniczyć w pracach Rady Rodziców. Każdy, kto ma odrobinę czasu i chęci do działania, będzie bardzo mile widziany! Jeśli wiecie, że ktoś świetnie by się sprawdził w tej roli, ale sam nie ma odwagi się zgłosić, szepnijcie słówko Wychowawcy! Pomóżcie wybrać Radę Rodziców, która będzie idealnie Was reprezentować.

Czekamy na WAS!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym!

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) według poniższego harmonogramu:

Godz. 8:00 – msza św. w kościele parafialnym w Rogóźnie
Godz. 9:00 – spotkania z wychowawcami w salach.


Uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach:
Oddziały przedszkolne - w swoich salach
Klasa I- sala nr 13
Klasa II- sala nr 9
Klasa III- sala nr 8
Z uwagi na reżim sanitarny prosimy, aby z dzieckiem z przedszkola oraz z klas I-III przyszedł tylko jeden rodzic.

Uczniowie klas starszych spotykają się z wychowawcami w następujących salach:
Klasa IV- sala gimnastyczna
Klasa V- sala gimnastyczna
Klasa VI- sala nr 7
Klasa VII- sala nr 5
Klasa VIII- sala nr 6

Dowóz uczniów do kościoła we własnym zakresie, natomiast przyjazd do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy dwóch autobusów.

Wyjazd pierwszego autobusu około godz. 8:00 z Rogóźna (przystanek przy kościele).
Dalsza trasa przejazdu: Krasne - Krasne Ryczka - Rozpłucie Drugie - Piaseczno.

Wyjazd drugiego autobusu około godz. 8:05 z Jagodna.
Dalsza trasa przejazdu: Rozpłucie Pierwsze - Czarny Las - Kaniwola - Piaseczno.

Powrót około godziny 10:00.

Przypominamy, że na terenie szkoły oraz w autobusie szkolnym obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Przy wchodzeniu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasada dystansu społecznego.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Ogólne zasady:
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
8. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
10. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
12. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas powinny być wyznaczone z zachowaniem przestrzeni umożliwiającej dystans społeczny. 13. W miarę możliwości, należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:
godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
korzystanie ze stołówki szkolnej,
zajęcia na boisku.
14. W miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.
16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
17. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
19. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę.
20. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
22. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
25. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.
26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
27. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).
28. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, tylko po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
29. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
30. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
31. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
32. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
33. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty
34. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:
specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,
zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
aktualnych przepisów prawa.
35. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni - obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

Więcej można przeczytać w Aktualnościach na stronie gov.pl.

Wyprawka dziecka do klasy 1

 • Piórnik: linijka, dwa ołówki HB lub jeden -HB a drugi inny, gumka, temperówka, kredki ołówkowe, nożyczki, klej w sztyfcie.
 • Zeszyty: 1 zeszyt 16 kartkowy w trzy linie, z wyraźnie zaznaczoną liniaturą, 2 zeszyty 16 kartkowe w kratkę, zeszyt do religii, zeszyt do języka angielskiego (16-kartkowy w trzy linie), notes.
 • Farby plakatowe, pędzelki: cienki i gruby, kubeczek na wodę, fartuszek.
 • Plastelina jedna duża lub 2 małe.
 • Kredki pastelowe - min. 12 sztuk.
 • Kredki świecowe - najlepiej "Bambino".
 • Komplet flamastrów + niebieski i czerwony dodatkowo.
 • Worek na obuwie zmienne (podpisany).
 • Strój sportowy.

Wszystkie rzeczy i przybory ucznia powinny być podpisane.

Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Wyprawka dziecka do zerówki (Pszczółki)

 • Piórnik: 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe, nożyczki, klej w sztyfcie-2 sztuki.
 • Farby plakatowe, pędzelki: cienki i gruby, kubeczek na wodę, fartuszek, podkładka / mały obrus foliowy do malowania
 • Farby akwarele
 • Plastelina jedna duża lub 2 małe.
 • Modelina - 1 opakowanie
 • Ciastolina - 2 - 3 kolory
 • Kredki ołówkowe - min. 12 sztuk.
 • Kredki świecowe - najlepiej " Bambino".
 • Bloki rysunkowe białe format A4- 4 sztuki
 • Bloki rysunkowe kolorowe format A4 - 3 sztuki
 • Bloki brystolowe białe format A4- 2 sztuki
 • Bloki brystolowe kolorowe format A4 - 2 sztuki
 • Blok rysunkowy biały, format A3 - 1 sztuka
 • Worek na obuwie (podpisany)
 • Buty sportowe
 • Pakiety kart pracy / książek

Prosimy, aby wstrzymać się jeszcze z kupowaniem kart pracy wyd. Nowej Ery, gdyż prawdopodobnie Rodzice otrzymają kody do zniżki przy zakupie kart pracy. Gdy kody będą dostępne, poinformujemy Rodziców.

Dla sześciolatków (dzieci, które w kolejnym roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy):
- Pakiet "Dzieciaki w akcji. Karty pracy sześciolatka", Wydawnictwo Nowa Era.
- "Elementarz. Czytamy metodą sylabową" Autor: Alicja Karczmarska - Strzebońska. Wydawnictwo GREG
- Język Angielski: Super Heroes kl. 0. Podręcznik do języka angielskiego dla sześciolatków. Autorzy: Rebecca Adlard, Ewa Kołakowska, Edyta Pikulska. Edycja 2020 - 2022. Wydawnictwo Nowa Era
- Religia: "Jezus moim przyjacielem" red. ks. Marian Zając, wyd. Gaudium

Dla pięciolatków (dzieci, które w kolejnym roku szkolnym zostaną jeszcze w zerówce):
- Pakiet "Dzieciaki w akcji. Karty pracy pięciolatka", Wydawnictwo Nowa Era.
- Religia: "Jezus moim przyjacielem" red. ks. Marian Zając, wyd. Gaudium

Bardzo prosimy podpisać przybory, karty pracy dziecka.

UWAGA ÓSMOKLASISTO!

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.:

Język polski
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych), część 2: wypracowanie - 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019-2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt - zadania zamknięte, 21 pkt - zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE! Znajdziesz je poniżej w zalączniku nr 1 do rozporządzenia

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej znajdziesz także szczegółowe porównanie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego z tymi po zmianach: