Programy edukacyjne realizowane w naszej szkole:

"Akademia Przyjaciół Pszczół"

"Akademia Przyjaciół Pszczół" to organizowana w ramach programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" inicjatywa, którą są objęci uczniowie i którzy pod opieką nauczyciela rozwiązują liczne zadania.

Całe przedsięwzięcie ma interaktywny charakter. Dzieci walczą o atrakcyjne nagrody zarówno dla siebie, jak i dla szkoły. Nowoczesna platforma edukacyjna wypełniona jest interaktywnymi zadaniami i scenariuszami lekcji. Uczniowie na różnych polach mogą sprawdzać swoją wiedze związaną z pszczołami. Organizatorzy mają nadzieję, że wiedza o pszczole miodnej i nie tylko, którą mogą zdobyć uczniowie, przełoży się na ich postawę w przyszłości, związaną z ochroną tego cennego gatunku.Projekt edukacyjny "LEPSZA SZKOŁA"

"LEPSZA SZKOŁA" to projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. W naszej szkole realizują go z matematyki uczniowie klas starszych.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy, tzw. "Sesje z plusem", przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym: na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów."Kuba i Buba w szpitalu, czyli przewodnik po prawach dziecka - pacjenta dla najmłodszych"

Jak dotrzeć z informacją o prawach pacjenta do najmłodszych? Najlepiej językiem dzieci. Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka zainicjowali powstanie oraz objęli patronatem honorowym wydanie książki pt. „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko”. Autorem książki jest Grzegorz Kasdepke, ilustracje przygotowała Ewa Poklewska-Koziełło.

Książka „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko” jest pierwszym tego typu wydawnictwem edukacyjnym w Polsce. Jej autorem jest Grzegorz Kasdepke, niezwykle popularny wśród dzieci i rodziców, autor serii o przygodach Kuby i Buby. Tym razem bliźniaki zapraszają najmłodszych czytelników do szpitala. Dzieci – oczami bohaterów – poznają świat opieki zdrowotnej oraz przysługujące im prawa. Dowiadują się, dlaczego warto słuchać lekarza, do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy ktoś bliski zachoruje, czym jest tajemnica lekarska, a także co można, a czego nie wolno robić w szpitalu.

Książka trafia do rąk dzieci rok po opracowaniu Karty Praw Dziecka - Pacjenta przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. W Karcie zostały zapisane w zwięzły i zrozumiały sposób prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Karta powstała na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czerpiąc również z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. Przypomina m.in., że każde dziecko ma prawo do wyrażania własnego zdania we wszystkich sprawach, które go dotyczą, personel medyczny i opiekunowie są zobowiązani do wysłuchania dziecka i przyjęcia jego opinii z należytą uwagą.Program "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu oraz zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Cel ten może być osiągnięty poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników programu w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego i zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.

Program został opracowany przez zespół ekspertów zajmujących się problematyką tytoniową i są odpowiedzią na stale obniżający się wiek dzieci eksperymentujących z tytoniem oraz powszechność biernej inhalacji jego dymu od momentu poczęcia. O istotnej potrzebie edukacji dzieci nt szkodliwości używki świadczą wyniki prowadzonych badań: w Polsce codziennie zaczyna palić pół tysiąca dzieci, rocznie palenia próbuje około 180 tys. nieletnich, do ukończenia 11 r.ż. co trzecie dziecko ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem, wśród piętnastolatków co czwaty pali regularnie, dzieci w Polsce wypalają rocznie 3 – 4 mld papierosów, 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych, w 67% gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym tytoniowy.Program "Zdrowo jem, więcej wiem"

Program "Zdrowo jem, więcej wiem" to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Program "Zdrowo jem, więcej wiem" to:
- bogata oferta edukacyjna dla klas 0-III szkół podstawowych,
- wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób,
- wiele wartościowych nagród.

Jednak najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą „główną” dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.Projekt "Dzieciństwo bez próchnicy"

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy", realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi, w tym Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym. Aby osiągnąć zamierzone cele w naszej szkole zostaną podjęte odpowiednie zadania: działania edukacyjne i profilaktyczne polegające na wsparciu rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty.Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz innych ekologicznych akcji - np. zbiórka makulatury, zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku."Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej


Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele szczegółowe programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu:
Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:
I. Spacer
II. Co i dlaczego dymi.
III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
V. Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Metodyka programu:
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.Program "Najlepsza Szkoła"

Celem programu "Najlepsza Szkoła" jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz motywowanie ich do nauki. Program jest adresowany do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. "NAJLEPSZA SZKOŁA" to taka, która staje się nie tylko miejscem integracji uczniów różnych klas, lecz także miejcem budowania więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 roku. W 2009 roku podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

W treści Porozumienia zapisano m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym; prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie; umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej oraz propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

"Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom!"

Akcja "Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom!" prowadzona jest przez Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Polega ona na zbieraniu plastikownych nakrętek z butelek i kartonów a pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na potrzeby dzieci będących pod opieką Hospicjum.

"Krasnoludki są wśród nas"

Program edukacyjny "Krasnoludki są wśród nas" realizowany jest wśród uczniów klas I - IV. Cele programu: popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej, wdrażanie do korzystania z różnych nośników książek, wyrabianie wrażliwości estetycznej przez kontakt ze światem książek, sprawdzenie znajomości utworów Marii Konopnickiej w atrakcyjny sposób, rozwijanie kultury słowa, rozwijanie sprawności manulanych, umiejętność współdziałania w grupie, rozwijanie percepcji ruchowej, słuchowej i wzrokowej oraz ćwiczenie pamięci.

"Kształtujemy tożsamość krajobrazu"

Konkurs "Kształtujemy tożsamość krajobrazu" organizowany jest od 2004 roku przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

Celem konkursu jest zaprojektowanie i utworzenie ogrodu przyszkolnego, wpisującego się w strukturę i funkcję naturalnego krajobrazu. Obok wartości estetycznej powinien on także pełnić funkcje edukacyjne oraz być przykładem kształtowania środowiska dla lokalnej społeczności.

Program Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

W okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. nasza szkoła realizowała program Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń. Organizatorami konkursu były redakcje miesięczników Monitor Unii Europejskiej i Adwokat Rodzinny oraz Fundacja Państwo Obywatelskie.

Do Komitetu Honorowego konkursu zaproszeni zostali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele stowarzyszeń nauczycielskich, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, rektorzy i dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, naukowcy, przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych.

Zadania konkursowe obejmowały problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego, podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

"Radosny uśmiech, radosna przyszłość"

Program "Radosny uśmiech, radosna przyszłość" opracowany został przez Colgate i realizowany jest na całym świecie. Jego celem jest dostarczenie nauczycielom, dzieciom oraz ich rodzinom narzędzi, by prawidłowa higiena jamy ustnej stała się integralną częścią życia. Program ten, koncentrując się na profilaktyce, buduje szacunek dziecka do samego siebie oraz uczy prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy usntej.

"Źródła pozytywnej energii wokół nas"

Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej „Źródła Pozytywnej Energii Wokół Nas” to inicjatywna firmy Energizer, której hasłem jest dostarczanie światu pozytywnej energii. Celem programu jest przekazanie uczniom klas I-III szkół podstawowych wiedzy ekologicznej. Akcja ruszyła na początku listopada 2011 roku i zakończy się konkursem plastycznym z atrakcyjnymi nagrodami. W programie edukacyjnym bierze udział ponad 2 000 szkół.

"Bezpieczeństwo w szkole dzięki edukacji prawnej"

Program "Bezpieczeństwo w szkole dzięki edukacji prawnej" to specjalny program, dzięki któremu młodzież dowie się, jak reagować na przemoc w szkole, prześladowanie przez rówieśników, cyberstalking na portalach społecznościowych oraz agresję kolegów. Ambasadorem kampanii jest Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Zbieramy zużyte baterie i akumulatory

Konkurs dla szkół oraz placówek oświatowych w zakresie zbierania baterii i akumulatorów prowadzony jest przez Fundację 3E na podstawie porozumienia z Polską Korporacją Recyklingu w Lublinie Sp. z o.o.

Celem konkuru jest upowszechnienie wiedzy na temat konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz kształtowanie postaw proekologicznych, w tym nawyku systematycznego zbierania zużytych baterii i akumulatorów.

"Alert Ekologiczno - Zdrowotny"

Alert Ekologiczno - Zdrowotny to program edukacyjny adresowany do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. Głównymi organizatorami Alertu są Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie. Instytucjami wspierającymi Alert są m.in. Kuratorium Oświaty.

Podstawowym celem i zadaniem Alertu jest podejmowanie przez szkoły różnych inicjatyw, wynikających z prowadzonej przez nie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Swoim zakresem Alert obejmuje działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, działania na rzecz podnoszenia stanu sanitarnego i zdrowotnego szkół oraz środowisk lokalnych.

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

"Klub Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny przeznaczony dla uczniów klasy I. Został on przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, a jego celem jest zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole.

"Szkoła dobrze wychowana"

Program "Szkoła dobrze wychowana" powstał z inicjatywy Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji Solidarności Obywatelskiej. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, a także budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

"Żyj zdrowo"

Celem programu "Żyj zdrowo" jest zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem odżywiania oraz wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów.

"Dziś oszczędzam w SKO - jutro w banku spółdzielczym"

Celem programu "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w banku spółdzielczym" jest rozwijanie u uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania. Dodatkowo, przez wycieczki do banku oraz konkursy szkolne i pozaszkolne, uczniowie mają możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami operowania finansami.

"ORTOGRAFFITI"

Program Edukacyjno - Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją. Dzięki niemu jest możliwe objęcie opieką każdego ucznia dyslektycznego, bez względu na możliwości szkoły czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji.