Powrót do dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

 NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ w PIASECZNIE

W SYTUACJACH


ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY


ORAZ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

 

WSTĘP

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania Policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zalecone przez sędziego rodzinnego.

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 roku w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej            i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

W rozporządzeniu § 10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

Pozostałe akty prawne:

1.   Ustawa z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii

2.   Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami.

3.    Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o Policji

 

CELEM  PROCEDUR JEST :

·         usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych

·         wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych)

·         zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych

·         wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia

 

 

Warunki konieczne do stosowania procedur

          Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga dobrego rozpoznania problemu, zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania motywów postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury postępowania. Nauczyciele
i wychowawcy mogą wspierać się pomocą pedagoga szkolnego , nadzoru pedagogicznego, personelu medycznego, pracowników ochrony, Policji, Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, poradni specjalistycznych. Skuteczność zastosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

 

 

 

 Metody którymi można to osiągnąć to:

 

·         zebrania klasowe integracyjne,

·         spotkania indywidualne z wychowawcą

·         spotkania typu wychowawca- pedagog szkolny- rodzic, które można poszerzyć w zależności od sytuacji o wicedyrektora, nauczyciela uczącego,

·         zeszyt wychowawczy ucznia z informacjami o zaistniałych sytuacjach,

·         wezwania listowne i telefoniczne,

·         udział rodziców w imprezach szkolnych (konferencje, pokazy, prezentacje akademie itp.)

·         udział rodziców w wycieczkach szkolnych,

·         udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły np. zapraszanie i prezentacja zawodu, w jakim pracuje rodzic.

 

 

 Wykaz procedur:

 

I.              Procedura postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania ze strony  uczniów

 

II.            Procedura postępowania w sytuacjach przemocowego zachowania ze strony uczniów

 

III.           Procedura postępowania w sytuacji łamania regulaminu szkolnego

 

IV.          Procedura postępowania w sytuacji wagarów ucznia

 

V.           Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia. (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

 

VI.          Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego
na terenie szkoły

 

VII.         Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)

 

VIII.       Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

 

IX.          Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły. (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły)

 

X.           Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności

 

XI.          Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

 

XII.         Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 

XIII.       Procedura postępowania w sytuacja wypadku na terenie szkoły

 

XIV.      Procedura postępowania w  przypadku uzyskania informacji, że uczeń na terenie szkoły spożywa alkohol lub przebywa w stanie wskazującym na spożycie alkoholu\

 

XV.        Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk 

 

XVI.      Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk

XVII.     Procedura postępowania wobec rodziny niewydolnej opiekuńczo i wychowawczo

 

XVIII.    Procedura współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

XIX.      Procedura współpracy z Policją

 

.          

 

Definicja zachowania agresywnego i przemocowego

 

W psychologii agresja oznacza „działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym  u jednostki niezadowolenie lub gniew”.[1]

Agresja może występować w postaci fizycznej lub słownej, może przejawiać się w formie bezpośredniej – skierowanej na osobę lub rzecz wywołującą uczucie wrogości i w formie przemieszczonej – skierowanej na obiekt zastępczy.

Wśród naukowców zajmujących się zjawiskiem agresji nie ma zgodności na temat jej źródeł.
 Ch.N.Cofer i M.H. Appley wyróżniają cztery koncepcje dotyczące źródeł agresji. Według jednej z nich agresja jest instynktem. Druga ujmuje ją jako reakcję na frustrację, trzecia traktuje jako nabyty popęd, a czwarta uznaje zachowania agresywne jako wyuczone przez wzmacnianie.[2]

Pojęć agresja i przemoc niejednokrotnie używa się zamiennie. Definicje przemocy zawierają trzy podstawowe kryteria: rodzaj zachowania, intencje i skutki.

 

Przemoc – to zachowania agresywne i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub grupy osób, /…/ w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych[3].

Jest to bezpośrednie oddziaływanie jednego człowieka na drugiego w celu zmuszenia go, wbrew jego woli, do zmiany zachowań, zmiany systemu wartości bądź poglądów w jakiejś sprawie.Działanie takie stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu.

Przemoc powstaje zwykle na podłożu emocjonalnym, ale czasem jest działaniem ściśle i dokładnie zaplanowanym zarówno pod kątem doboru ofiar, zastosowanych form przemocy, a także celów, które napastnik zamierza osiągnąć.

Według J. Mellibrudy przemoc jest zawsze intencjonalna, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, zawsze powoduje szkody.

Przemoc ma tendencje do powtarzania się, jest często rozpaczliwym zagłuszeniem poczucia niemocy.
Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara. Niektóre przejawy grożenia przemocą są w istocie aktami przemocy [4].

Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych i  przemocowych mogą tkwić w środowisku rodzinnym, szkolnym lub w grupie rówieśniczej. Zachowania tego typu mogą być również generowane przez środki masowego komunikowania czy gry komputerowe albo wynikać z cech osobowych jednostki.

 

 

 

 

 

W opracowanych procedurach przyjęto następujące sformułowania i definicje:

 

Przez zachowanie agresywne rozumie się następujące zachowania:

 

 

Przez zachowanie przemocowe rozumie się:

 

Rozmowa z osobą będącą świadkiem zdarzenia (dyrektor, nauczyciel, pracownik obsługi, inna osoba dorosła przebywająca na terenie szkoły, zwracająca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia)– rozmowa bezpośrednio po zaistniałym zachowaniu sprzecznym z przyjętymi zasadami. Rozmowa ma na celu przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń nie powinien w taki sposób postępować.

 

Rozmowa z wychowawcą klasy – następuje po zwróceniu uwagi na niewłaściwe zachowanie innego pracownika szkoły lub ucznia, który był świadkiem danego zdarzenia. Rozmowa ma na celu, podobnie jak wyżej, przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń nie powinien w taki sposób postępować. Wychowawca informuje ucznia, że jeśli dane zachowanie się powtórzy, zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.

 

Rozmowa z dyrektorem szkoły – ma miejsce wówczas, gdy po rozmowie z wychowawcą klasy, uczeń nadal postępuje niewłaściwie. Dyrektor szkoły w rozmowie informuje o tym, że jeśli dane zachowanie się nadal powtórzy to zostaną wobec ucznia wyciągnięte dalsze konsekwencje.

 

Upomnienie – stosuje się, gdy uczeń poważnie naruszył normy i zasady panujące w szkole. Upomnienie nie powoduje natychmiastowego obniżenia oceny z zachowania, lecz ma wpływ na ocenę z zachowania na koniec semestru. Jest odnotowane w dzienniku szkolnym. Upomnienie może udzielić wychowawca lub dyrektor szkoły.

 

Upomnienie wychowawcy na forum klasy – Stosowane gdy, upomnienie indywidualne nie  jest skuteczne. Udziela się go w obecności całego zespołu klasowego. Zapisuje się go w dzienniku szkolnym, ma ono wpływ na ocenę z zachowania na koniec semestru.

 

Upomnienie dyrektora na forum szkoły – udzielane jest w przypadku czynu o dużej szkodliwości lub w przypadku, gdy upomnienie udzielane przez wychowawcę klasy jest nieskuteczne. Dyrektor przy obecności wszystkich uczniów i pracowników szkoły zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia, upomina go i dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku szkolnym. Upomnienie to ma znaczny wpływ na ocenę z zachowania na koniec semestru.

 

Nagana – nagana skutkuje natychmiastowym obniżeniem oceny z zachowania i odpowiednim wpisem w dzienniku szkolnym. Stosuje się ją w przypadku znacznego złamania reguł i zasad panujących na terenie szkoły, bądź czynu o bardzo dużej szkodliwości.

I.Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony

  uczniów

 

W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu  najbliżej znajdującej się osobie dorosłej:

 

W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się do poleceń  wszystkich pracowników szkoły.

 

       

1.Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości

   (np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie):

                    1.        Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie.

                    2.        Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

                    3.        Zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego

                    4.        W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.

                    5.        Na prośbę rodzica uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

                    6.        W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia

Pracownik szkoły

 1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.
 2. Rozdzielenie stron.
 3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.
 4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji.
 5. Rozmowa z uczniem – zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie.
 6. Zgłoszenie zaistniałego zdarzenia wychowawcy klasy.

 

Wychowawca

 1. Rozmowa z wychowawcą klasy.
 2. Gdy dane zdarzenie powtórzy się więcej niż 3 razyupomnienie wychowawcy  i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.
 3. Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie; upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania.

 

 

 

 

 

1.    Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np.stworzenie

  zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.):

 

 

 

Pracownik szkoły

 1. Zdecydowanie, stanowczo słownie, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary
 2. Rozdzielenie stron.
 3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.
 4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.
 5. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 6. Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności
 7. Wezwanie wychowawcy (w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy) rozpoczęcie procedury wobec sprawcy zdarzenia.

 

Wychowawca

 1. Powiadomienie pedagoga o zaistniałym zdarzeniu.
 2. Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia
 3. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku postępowania.

 

Dyrektor szkoły

 1. Wezwanie rodziców – powiadomienie ich o zaistniałym fakcie.
 2. Ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchanie stron.
 3. W przypadku poważnego wykroczeniawezwanie policji i przeprowadzenie rozmowy z uczniem w obecności rodziców, wychowawcy i dyrektora szkoły.
 4. Upomnienie dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.
 5. Obniżenie oceny z zachowania.

 

 

 

1.    Udział uczniów w bójkach

 

1.                   Interwencja bezpośrednia :

·         rozdzielenie bijących

·         udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym (jeśli jest taka potrzeba)

2.             Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora

3.             Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy:

4.             Interwencja wychowawcy:

·         pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy.

5.Interwencja wychowawcy:

·         rozmowa wychowawcy z uczniami – ustalenie powodu bójki,

·         wysłuchanie wszystkich osób biorących udział w bójce , a także świadków zdarzenia,

·         skierowanie uczestników bójki do pedagoga szkolnego w celu znalezienia przyczyn takich zachowań,

·         poinformowanie o wydarzeniu rodziców biorących udział w bójce,

6.Ustalenie kary dla uczestników w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem.

7.Rozmowa pedagoga szkolnego, w obecności wychowawcy, rodzica i ucznia – uczestnika bójki – zobowiązanie do podjęcia terapii radzenia sobie z agresją.

8.W klasach , gdzie wystąpił fakt bójki przeprowadzenie lekcji na temat:

·         radzenia sobie z agresją,

·         dlaczego przyzwalamy na agresję – syndrom świadka.

 

 

 

II. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego

    ze strony uczniów

 

  Używanie wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja słowna

 

1.            Przekazanie informacji wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu:

·             bezpośrednio.

·             zapis w zeszycie uwag klasy

2.            Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia, określenie przyczyn i skutków,

3.            Powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji,

4.            Zastosowanie kar regulaminowych,

5.            Rozmowa wychowawcy z uczniem, jego rodzicem, w obecności pedagoga szkolnego – zobowiązanie rodzica i ucznia agresywnego do podjęcia przez ucznia terapii w celu radzenia sobie z agresją.

6.            Przeproszenie się uczestników zajścia.

7.            Przygotowanie przez ucznia lekcji wychowawczej nt. kultury języka itp.

 

III. Procedury postępowania w sytuacji łamania regulaminu szkolnego

 

1.Brak zmiany obuwia na terenie szkoły, na lekcji wychowania fizycznego oraz zajęciach

   pozalekcyjnych

   1.  Poinformowanie wychowawcy o tym fakcie:

§  bezpośrednio

§  pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy.

§   

2.    Interwencja wychowawcy:

§  rozmowa z uczniem wyjaśniająca przyczyny braku zmiany obuwia

§  zastosowanie kary regulaminowej, np. upomnienie wychowawcy

§  w razie powtórki tegoż zachowania zalecenie np. sprzątania wyznaczonego odcinka szkoły (własnymi środkami)

§  jeśli uczeń w dalszym ciągu nie nosi obuwia zmiennego wychowawca obniża ocenę z zachowania

2.Spóźnienia na lekcje

2.    Interwencja wychowawcy po przeanalizowaniu zapisów w dzienniku:

·     rozmowa wychowawcy z uczniem w celu rozpoznania przyczyn spóźniania się,

·     poinformowanie rodziców ucznia o fakcie spóźnień i rozpoznanej przyczynie.

3.    Ustalenie z rodzicami i uczniem działań eliminujących dalsze spóźnienia w związku z uwzględnieniem ich przyczyny np. zmiana trybu życia.

4.    Zastosowanie kary regulaminowej.

5.    Przeprowadzenie lekcji na temat :

·     punktualności jako pożądanej cechy osobowości,

·     zasad prawidłowego współżycia w grupie,

·     szacunku dla innych.

 

 

 

 

 

3.Nieodpowiedni strój

(ekstrawagancki, zbyt swobodny, biżuteria, kolczyki)

       Działania doraźne ( reakcja natychmiastowa)

a.    Rozmowa indywidualna ( nie na forum klasy) z uczniem ubranym niestosownie.

·   przypomnienie Regulaminu Ucznia i zobowiązania , potwierdzonego podpisem, przestrzegania jego założeń,

·   pytanie o przyczyny noszenia w szkole nieodpowiedniego stroju,

·   wskazanie, że szkoła nie jest miejscem, w którym strojem należy podkreślać własną indywidualność

b.    Zwrócenie uwagi na forum klasy, że przez pryzmat stroju często jest postrzegana nasza osobowość („jak nas widzą , tak nas  piszą”). Zachowanie nauczyciela powinno być taktowne i musi ograniczyć się do uogólnień, nie zaś do personalnego wskazania winnego ucznia. Nie wolno napiętnować „niestosownie ubranego”, bo zapewne sprowokuje  to radykalny sprzeciw, a nawet bunt. Nie należy ośmieszać.

c.    Zwracając uwagę i uświadamiając uczniowi problem , liczymy na zdrowy rozsądek ucznia i chęć poprawy zachowania – co obliguje nas do tonu życzliwości i wyrozumiałości.

 

       Działania długoterminowe

1. W przypadku skrajnego niedostosowania do realiów szkolnych lub braku poprawy ze strony ucznia zgłoszenie problemu do   wychowawcy:

·         rozmowa wychowawcy z uczniem , która może się odbyć w obecności rodzica (o ile nauczyciel widzi taką  konieczność),

·         przeprowadzenie lekcji  lub cyklu godzin wychowawczych na temat stosowności stroju i dostosowania go do  okoliczności,   w których się znajdujemy,

·         poruszenie problemu na zebraniu rodziców.

2. Za szczególnie niepokojący przypadek uznajemy sytuację, gdy strój sugeruje przynależność do „ subkultur”- w takich   przypadkach:

·         wzywamy ucznia na indywidualną rozmowę,

·         kierujemy ucznia na spotkanie z pedagogiem szkolnym i powiadamiamy pedagoga szkolnego o konieczności wszczęcia  działań,

·         powiadamiamy  dyrektora,

 

4.Ucieczki z pojedynczych lekcji.

·         Przeprowadzić rozmowę z uczniem celem ustalenia przyczyn ucieczek.

·         Zawiadomić rodziców ucznia o ucieczkach.

·         Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem  w obecności rodziców oraz  wychowawcy  i ustala warunki współpracy i uzupełnienia powstałych w wyniku   ucieczek baraków wiedzy,

·         Zobowiązać ucznia do zaliczenia materiału , na którym był nieobecny

·         Sporządzić listę uczniów notorycznie uciekających z pojedynczych lekcji

i uaktualniać ją

·         Przekazać w/w listę zespołowi wychowawczemu

 

 

 

IV. Procedury postępowania w sytuacji wagarów ucznia

 

 1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o nieobecności – ustalenie przyczyny nieobecności.
 2. W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu – wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia.
 3. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.
 4. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.
 5. Udzielenie upomnienia oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym.
 6. W przypadku braku informacji ze strony rodziców/prawnych opiekunów o nieobecności ucznia dłuższej niż 3 dni wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami /prawnych opiekunów ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.
 7. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami/prawnych opiekunów ucznia – po tygodniu nieobecności pedagog wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 8. W przypadku niereagowania prawnych opiekunów/rodziców na przedłużające się wagary, wizyta wychowawcy  i pedagoga w domu ucznia.
 9. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców/prawnych opiekunów ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący
 10. Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego

 

 V. Procedury postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika

     szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub

     zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

 

 

1.    Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.

2.    W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z Ustawą z dn. 26 stycznia 1982 r Karta nauczyciela.

 

 

VI. Procedury postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu

      komórkowego na terenie szkoły

 

 

1.  Uczeń  może używać telefonu komórkowego, jeżeli znajduje się na terenie szkoły podczas przerw.

2.  W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego podczas lekcji każdy pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon. Telefon jest przekazywany, dyrektorowi do depozytu.

3.   Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun ucznia.

4.   Uczeń, któremu odebrano telefon otrzymuje odpowiedni wpis w dzienniku szkolnym.

5.   W przypadku, gdy uczeń używający telefonu komórkowego podczas lekcji nie odda go pracownikowi szkoły mimo, że zostanie o to przez niego poproszony, otrzymuje naganę wychowawcy klasy.

 

 

 

 

 

VII. Procedury postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów

       niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka,

       kastet itp.)

 

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:

 1. Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu)
 2. Powiadomienie wychowawcy klasy.
 3. W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom-  odizolowanie ucznia.
 4. Wezwanie rodziców do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu.
 5. Wezwanie policji.
 6. Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia.
 7. Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką.
 8. Obniżenie oceny z zachowania.

 

 

VIII. Procedury postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego

        prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników,

        nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia

        nauczyciela)

 

 

1.        Nauczyciele mający problem z zachowaniem ucznia na swoich lekcjach zgłaszają ten problem wychowawcy klasy i pedagogowi szkolnemu.

2.        Pedagog szkolny diagnozuje sytuację w oparciu o rozmowy z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, nauczycielami, instytucjami, które miały kontakt z rodziną ucznia.

4.        Nauczyciele wraz z pedagogiem szkolnym wypracowują jednolite, jasne dla ucznia zasady postępowania wobec niego.

5.        Wychowawca klasy i pedagog szkolny na spotkaniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia ustalają zasady postępowania obowiązujące w domu, szkole spójne z zasadami wypracowanymi na spotkaniu grupy nauczycieli.

6.        Pedagog szkolny równolegle pracuje indywidualnie z uczniem i jego rodzicami, w sytuacjach koniecznych kontaktuje ucznia lub całą rodzinę z instytucjami wspomagającymi szkołę (Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, poradnią Rodzinną, Poradnią Specjalistyczną, MOPR, MOIK,  itp.).

7.        Obniżenie oceny z zachowania.

 

 

 

IX. Procedury postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej

      nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby,

      opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja

      fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika

      szkoły)

 

 

 

 1. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, dyrektora, rodziców i ewentualnie kuratora sądowego.
 2. Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą.
 3. Powiadomienie Policji i Sądu Rodzinnego i Nieletnich
 4. Obniżenie oceny z zachowania oraz odpowiedni wpis do dziennika. 
 5. Nagana dyrektora szkoły.

 

 

 

 

X. Procedury postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia

     szkolnego i cudzej własności

 

 1. Interwencja– powstrzymanie sprawców.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
 3. Wezwanie rodziców.
 4. Ustalenie wspólnie z rodzicami i uczniem sposobu naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę
 5. Zobowiązanie rodzica i ucznia do podjęcia pracy nad eliminacją wandalizmu z zachowania
 6. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie Policji.
 7. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.
 8. Obniżenie oceny z zachowania.
 9. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat szacunku dla dobra wspólnego

 

W przypadku , gdy brak jest sprawcy:

§  poinformowanie przez dyrektora szkoły uczniów klasy, która mogła dokonać aktu wandalizmu o konieczności ujawnienia sprawcy lub zobowiązanie do pokrycia pełnego kosztu naprawy

XI. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez

      ucznia

 

 1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.
 3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 4. Udzielenie upomnienia i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.

 

 

 

 

XII. Procedury postępowania w przypadku kradzieży

 

 1. Rozmowa wychowawcy z uczniem celem ustalenia przyczyn kradzieży.
 2. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im informacji.
 4. Sporządzenie zapisu w dzienniku szkolnym.
 5. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów skradzionego przedmiotu.
 6. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji.
 7. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.

 

Kradzież na terenie szkoły.

 

Sytuacja, gdy uczeń zostanie złapany na „gorącym uczynku”

1.            Powiadomienie  wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły, przekazanie informacji o okolicznościach czynu , świadków.

2.            Przekazanie sprawcy dyrektorowi.

3.            Powiadomienie rodziców ucznia i wezwanie ich do szkoły.

4.            Powiadomienie przez dyrektora Policji, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.).

5.            Zabezpieczenie dowodów przestępstwa.

6.            Zastosowanie wobec ucznia kary regulaminowej.

Sytuacja, gdy został zgłoszony nauczycielowi fakt kradzieży

1.    Powiadomienie dyrektora szkoły.

2.    Powiadomienie wychowawcy , pedagoga szkolnego.

3.    Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

4.    W zależności od sytuacji powiadomienie policji.

5.    Zabezpieczenie dowodów przestępstwa.

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą

1.            Jeżeli uczeń doznał obrażeń ciała – udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza.

2.            Powiadomienie dyrektora szkoły.

3.            Wezwanie policji , jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia śladów przestępstwa.

4.            Powiadomienie rodziców ucznia.

5.            Ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

6.            Udzielenie pomocy psychologicznej bądź zobowiązanie rodziców do udania się do specjalisty.

 

W każdym przypadku wychowawca powiadamia na zebraniu rodziców o zaistniałej sytuacji. Na godzinie wychowawczej przeprowadza rozmowy z uczniami , pogadanki na temat kradzieży, przestępstwa. Zorganizowanie spotkania z policjantem.

 

 

 

XIII. Procedury postępowania w sytuacji  wypadku na terenie szkoły.

 

 

 1. Udzielenie pierwszej pomocy w zależności od potrzeb (np. unieruchomienie kończyny, założenie opaski uciskowej, sztuczne oddychanie).
 2. Wezwanie lekarza lub karetki pogotowia (w zależności od potrzeby N- L).
 3. Zawiadomienie rodziców o wypadku.
 4. Obserwacja poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia.
 5. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku.
 6. Dalsze postępowanie prowadzi dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

 

 

 

 XIV. Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń na

         terenie szkoły spożywa alkohol lub przebywa w stanie wskazującym

        na spożycie alkoholu

 

1.    Przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi dyrektorowi, o fakcie picia alkoholu bądź podejrzenia, że na terenie szkoły jest uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

2.    Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ze względów bezpieczeństwa nie pozostawienie  go samego; stworzenie warunki, w których nie będzie zagrożone życie ani zdrowie ucznia.

3.    W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela  pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.

4.    Zawiadomienie rodziców (opiekunów , wychowawców) o sytuacji i konieczności osobistego odbioru dziecka ze szkoły.

5.    Kontrola poziomu spożycia alkoholu przez Policję w obecności rodzica, opiekuna, wychowawcy, pedagoga lub dyrektora lub podpisanie oświadczenia rodzica lub wyżej wymienionych osób o stanie nietrzeźwości  dziecka.

6.    w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień,  na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

7.    Pedagog w obecności dyrektora szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem

8.    Przygotowanie przez ucznia lekcji wychowawczej na temat szkodliwości alkoholu

9.    Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

10. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.

11. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

12.  W każdym tego typu przypadku uczeń otrzymuje naganę.

 

 

 

XV. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenieszkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

 

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać Policję
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

XVI. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy

        sobie substancje przypominające narkotyk

 

1.        Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2.        swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców / opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3.        W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4.        Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,

         zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób

         i od kogo, uczeń nabył substancję.

5.    Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.

6.    Udzielnie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.

7.    Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

 

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

·         posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

·         wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

·         udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;

·         wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

 

 

XVII. Procedury postępowania wobec rodziny niewydolnej opiekuńczo

        i wychowawczo

 

1.        Nauczyciel, wychowawca klasy lub inna osoba z kręgu dziecka mająca informacje na temat zaniedbań wychowawczych bądź problemów socjalnych w rodzinie ucznia zgłasza problem pedagogowi szkolnemu.

2.        Wychowawca klasy, pedagog szkolny, pielęgniarka, dyrektor szkoły tworzą zespół „pomocowy” obserwujący i diagnozujący sytuację ucznia.

3.        Pedagog szkolny i wychowawca klasy rozmawiają z uczniem w celu dokonania diagnozy potrzeb dziecka.

4.        Pedagog szkolny i wychowawca klasy kontaktują się z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia:

a)               zapraszają rodziców do szkoły,

b)               składają wizytę domową po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zamiarze

                        odwiedzin.

5.        W razie braku kontaktu z rodzicami bądź opiekunami prawnymi ucznia pedagog szkolny:

a)               poszukuje innych dróg kontaktu z opiekunami dziecka poprzez pracowników

                  GOPS, Policji,

b)               w sytuacji poważnych zaniedbań ze strony rodziców dziecka pedagog szkolny

                  występuje do Sądu Rodzinnego o rozeznanie sytuacji rodzinnej dziecka.

6.        Na spotkaniu z rodzicami ucznia wychowawca klasy i pedagog szkolny przedstawiają ofertę pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej bądź prawnej.

7.        Z każdego spotkania zespołu „pomocowego” z rodziną ucznia sporządza się notatkę.

8.        Zespół „pomocowy: stara się włączyć do współpracy GOPS .

9.        Wychowawca klasy i pedagog szkolny utrzymują stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami prawnymi ucznia i dbają , w miarę możliwości o realizację wspólnych ustaleń.

10.     W sytuacji braku lub odmowy współpracy rodziców ucznia ze szkołą, pedagog szkolny występuje z wnioskiem do Sądu Rodzinnego.

 

 

 

 

XVIII. Procedury współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

          1.Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów

             z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczo - dydaktycznymi:

 

1)     Osobą, która podejmuje decyzje o skierowaniu  ucznia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej może być nauczyciel przedmiotu, wychowawca lub rodzic;

 

2)     Decyzje o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego osiągnięć szkolnych lub zachowania;

 

3)     Nauczyciel, wychowawca przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania oraz o możliwości otrzymania pomocy  psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej, na terenie poradni;

 

4)     Wychowawca wypełniają przygotowany przez poradnię kwestionariusz, potrzebny przy rejestracji ucznia w Poradni,- jeżeli istnieje konieczność przekazania  poufnych informacji, wówczas wychowawca osobiście lub telefonicznie kontaktuje się z osobą badającą ucznia;

 

5)     Zgłoszenia w poradni dokonuje pedagog lub rodzic/ prawny opiekun ucznia,

 

6)     W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do Poradni, uczeń w tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;

 

7)     Jeżeli Poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno - pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy;

 

8)     Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię lub orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń;

 

9)     Rodzic ma prawo do indywidualnego, osobistego kontaktu z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną (bez skierowania); na prośbę specjalisty z poradni, wychowawca  przygotowuje opinię o uczniu;

 

* na terenie poradni rodzic może otrzymać pomoc psychologiczno - pedagogiczną w zakresie:

- diagnozowania i korekty przyczyn trudności w nauce,

- korygowania zaburzeń emocjonalnych,

       - nauki metod pracy z dzieckiem,

        - poradnictwa specjalistycznego,

        - specjalistycznych terapii,

        - wskazania możliwości kształcenia dla dzieci z wadami fizycznymi, przewlekłymi

           schorzeniami lub trudnościami w nauce,

         - kształtowania umiejętności rozpoznawania uzdolnień dziecka, wskazywania sposobów ich

            rozwijania

         - treningu umiejętności wychowawczych ”Szkoła dla rodziców„.

 

 

2.Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów

   zdolnych

 

 1. Osobą, która podejmuje decyzję o skierowaniu ucznia zdolnego do poradni psychologiczno-pedagogicznej, może być nauczyciel, wychowawca lub rodzic;

 

 1. Decyzję o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych;

 

 1. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania,

- wspólnie : nauczyciel przedmiotu, pedagog i rodzic, podejmują decyzję czy celem badania ma być indywidualny program czy tok nauczania z danego przedmiotu;

 

 1. Po dokonaniu wstępnej analizy kierunku uzdolnień ucznia, nauczyciel przedmiotu  

 i wychowawca przygotowują opinię, zawierającą opis funkcjonowania ucznia w aspektach intelektualnym, emocjonalnym i społecznym na terenie szkoły i w domu oraz opis jego dotychczasowych osiągnięć;

 

 1. Zgłoszenia w Poradni i wyznaczenia terminu badań dokonuje pedagog lub rodzic,

 

 1. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń

           w tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;

 

 1. Jeżeli Poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno - pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy;

 

 1. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń;

 

 

 

 

XIX.Procedury współpracy z Policją

 

 1. Policja jest instytucją wspierającą działania szkoły w zakresie profilaktyki, pomocy doraźnej oraz w sytuacjach wymagających nagłych interwencji.
 2. Pomoc kierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Współpraca w zakresie pracy profilaktyczno – wychowawczej

 1. Szkoła i Policja utrzymują stałą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń;
 2. Koordynatorami współpracy są wychowawcy, dyrektor szkoły oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji;
 3. Do współpracy ze szkołą zobowiązani są również Policjanci posterunku, w rejonie którego znajduje się szkoła;
 4. W celu ustalenia zakresu działań profilaktycznych, na terenie szkoły jednorazowo w ciągu roku szkolnego, przeprowadzana jest diagnoza potrzeb środowiska szkolnego;
 5. Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego oraz diagnozy środowiska lokalnego przeprowadzanej przez Policję, ustala się zakres działań profilaktycznych;
 6. Działania profilaktyczne obejmują:

- spotkania wychowawców, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością, demoralizacją dzieci i młodzieży oraz uzależnieniami;

- spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, unikania zagrożeń czy zachowań ryzykownych itp.

- wspólny – szkoły i Policji- udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich;

Współpraca w zakresie pomocy doraźnej

 1. Pomoc doraźna udzielana szkole ze strony Policji, opiera się na wymianie informacji

o zagrożeniach i zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów występujących na terenie szkoły;

 1. Wychowawca, nauczyciel czy inny pracownik szkoły, który stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym dyrektora szkoły a następnie rodziców lub opiekunów nieletniego;
 2. Szkoła w powyższych sytuacjach, podejmuje wobec ucznia środki zaradcze (powiadomienie rodziców, ostrzeżenia ucznia, skierowanie do specjalistów itp.);
 3. Gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do wykorzystania przez szkołę w określonej sytuacji, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Policję;
 4. Wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły obowiązują „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją”, które stosuje się:

- w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,

- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

- w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk;

- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk;

 1.  Po przekazaniu sprawy policji, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

Współpraca w sytuacjach wymagających nagłych interwencji

1.    Sytuacje wymagające nagłej interwencji występują zawsze, gdy dochodzi do popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, lub w przypadku, gdy któryś                                     z uczniów stał się ofiarą czynu karalnego

2.    Dyrektor szkoły lub pedagog szkolny w takich sytuacjach, wzywa do szkoły Policję, przekazując informację o zdarzeniu;

3.    W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego, nauczycieli i innych pracowników szkoły obowiązują następujące etapy postępowania:

o   niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

o   ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

o   przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły szkolnemu pod opiekę,

o   powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy,

o   niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły a jego tożsamość nie jest nikomu znana,

o   zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.

4.    W przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego, nauczycieli obowiązują następujące etapy postępowania:

·         udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń,

·         niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

·         powiadomienie rodziców ucznia,

·         niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

5.    W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję.

6.    Każda dotycząca uczniów wizyta Policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.                                                                                                                                   Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk)

 

 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel.2296997 lub 112.

 

 

O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim szkoły oraz publikowane są w serwisie internetowym szkoły.


 


[1] Surzykiewicz J. ,, Agresja i przemoc w szkole", CMPPP, Warszawa 2000, str. 13.

[2] Grochulska J. ,,Reedukacja dzieci agresywnych", Warszawa 1982, s.6-7.

[3] Kmiecik – Baran K. „Młodzież i przemoc”, Przegląd Oświatowy, Gdańsk 2000, str. 72.

[4] Mellibruda J. „Oblicza przemocy”, Remedium XII 1993 .